Tjenestevilkår og databehandleravtale

1. Avtalen og partene

Kunden har inngått avtale med PowerOffice ved bestilling av regnskapssystemet PowerOffice Go™. PowerOffice Go™ er et komplett skybasert system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. Kunden kan selv sette sammen sitt abonnement basert på hvor mange brukere Kunden ønsker å ha og hvilke tjenester Kunden ønsker å benytte seg av. Avtalen gir Kunden både en enkel og fleksibel bruksrett til PowerOffice Go™.

PowerOffice Go™ er laget for å være et intuitivt og enkelt regnskapssystem. I tillegg tilbyr PowerOffice bedriftsinterne kurs, nettkurs og andre kurs både for at kundene skal kunne bruke PowerOffice Go™ så effektivt som mulig, men også for å oppdatere om nye funksjoner. Ved behov for opplæring eller kurs bes Kunden om å ta kontakt med PowerOffice.

Regnskapssystemet er ment å være en uvurderlig støtte i regnskapsføringen, men regnskapssystemet er ingen erstatning for regnskapsførselen. Ved behov for bistand av en regnskapsfører oppfordres Kunden til å ta kontakt med en av våre PowerOffice Partnere.

Tjenestevilkårene regulerer betingelsene mellom Kunden som foretak og PowerOffice.

2. Prøveperiode

For at Kunden skal kunne teste ut PowerOffice Go™, gis Kunden en rett til en 30 dagers kostnadsfri Prøveperiode ved førstegangsetablering.  Noen funksjoner som f.eks. innsending av a-melding til Altinn vil ikke være tilgjengelig i Prøveperioden. Kunden kan når som helst i prøveperioden velge å aktivere ett eller flere abonnement uten at kostnader påløper de første 30 dager etter påbegynt prøveperiode. Hvis abonnementet ikke aktiveres etter endt Prøveperiode anses det som oppsagt, og PowerOffice er ikke ansvarlig for oppbevaring av dokumenter, filer eller annet som Kunden har lastet opp eller generert i Regnskapssystemet, og PowerOffice kan umiddelbart slette Kundens Data.

3. Priser og betaling

Kunden betaler et fast månedlig beløp for de tjenestene som er valgt i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste, i tillegg til stykkpris for nærmere angitte tjenester. Kunden er ansvarlig for betaling av alle offentlige avgifter. Kunden betaler ingen etableringskostnader ved inngåelse av Avtalen. Kunden skal skriftlig varsles om endringer i prislisten med minst én måneds varsel. PowerOffice vil belaste kredittkort eller annen betalingsmetode som Kunden har valgt. Beløpet trekkes automatisk den 1. i hver måned.

4. Etablering av tilgang

Ved førstegangsetablering av tilgang opprettes det en bruker med administratorrettigheter som opptrer på vegne av Kunden, herunder Administratoren. Kunden er ansvarlig for at Administrator har nødvendige fullmakter til å binde Kunden.

Administrator velger hvilke abonnement Kunden ønsker å abonnere på. Administrator oppretter deretter personlige brukertilganger for de Brukerne som skal benytte PowerOffice Go™ hos Kunden. Som en del av etableringen vil Administrator gi opplysninger som er nødvendige for bruk av PowerOffice Go™, herunder betalingsinformasjon, kontaktinformasjon, rolle og ansvarsområder for Kundens Brukere og tilknyttede firmaer mv.

Noen funksjonaliteter kan kreve at Kunden inngår avtaler om tjenester og/eller informasjonsutveksling med tredjepersoner, f.eks. bank. Dersom Kunden ikke samtykker til slik informasjonsutveksling, kan dette medføre at noen funksjoner i PowerOffice Go™ ikke kan tas i bruk. Kunden kan bli belastet med kostnader fra tredjeparter for disse tilleggstjenestene. Egne avtaler for disse tjenestene vil være tilgjengelig i PowerOffice Go™ eller hos tredjepersoner.

Kundens brukertilganger er personlig og kan ikke overlates til andre. Opplysninger om brukernavn og passord oppbevares på betryggende måte. PowerOffice vil registrere og lagre personopplysninger om brukerne i den utstrekning det er nødvendige for oppfyllelse av Avtalen.

5. Kundens Data og bruk av PowerOffice Go™

5.1 Eiendomsrett og disposisjonsrett

PowerOffice har ingen eiendomsrett til Kundens Data.

Dersom Kunden er en Sluttkunde, er eiendoms- og disposisjonsretter til materialet i utgangspunktet regulert i oppdragsavtalen mellom PowerOffice Partneren og Sluttkunden. Sluttkunden har gjennom reglene for god regnskapsførerskikk (GRFS) og standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag (SLR) utarbeidet av regnskapsførernes bransjeforening Regnskap Norge, eiendomsrett til eget innlevert regnskapsmateriale. Sluttkunden har også eiendomsrett til regnskapsmateriale som regnskapsfører har utarbeidet for kunden. Spørsmål knyttet til Oppdragsavtalen er et forhold mellom Sluttkunden og Partneren, og PowerOffice vil som utgangspunkt ikke involvere seg i forhold mellom dem.

PowerOffice har rett til å disponere over Kundens Data i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta Leverandørens forpliktelser ovenfor Kunden og for oppfyllelse av denne Avtale.

5.2 Kundens bruk av PowerOffice Go™

Kunden er ansvarlig for at all Data Kunden registrerer er korrekte og oppdaterte, at dokumentasjon som lastes opp til PowerOffice Go™ er ekte, korrekt og har en kvalitet som innebærer at dokumentasjonen er lesbar i Regnskapssystemet. Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere dokumentasjonen og resultatene generert via PowerOffice sine produkter og/eller tjenester. Enhver bruk av PowerOffice Go™ som strider mot lov vil anses som brudd på Avtalen. Når Kunden eller Brukerne hos Kunden laster opp informasjon om andre personer, bekrefter Kunden og/eller Brukeren at han er autorisert til å oppgi denne informasjonen.

6. Teknisk ytelse

6.1 Pålogging, oppetider og support

PowerOffice Go™ gjøres tilgjengelige for Kunden gjennom en webleser med pålogging ved hjelp av brukernavn og passord. Deler av PowerOffice Go™ er også tilgjengelig gjennom en App. Det er ingen begrensninger i hvor mange forskjellige enheter Kunden kan benytte for å få tilgang til PowerOffice Go™. Enkelte PC’er og håndholdte enheter, samt enkelte weblesere, kan imidlertid inneholde begrensninger som kan gjøre at PowerOffice Go™ ikke fungerer optimalt.

PowerOffice Go™ er en skybasert tjeneste og Kunden er kjent med at det dermed vil kunne oppstå driftsavbrudd. PowerOffice er forpliktet til å levere en ytelse med oppetid og funksjonalitet i samsvar med sedvanlig god kvalitet. Kunden er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig internettkapasitet og hastighet, samt kompatibelt brukerutstyr for at PowerOffice Go™ skal fungere optimalt.

Kunden har tilgang til teknisk support fra PowerOffice dersom Kundens eventuelle PowerOffice Partner ikke kan bistå.

6.2 Automatisk kontering av bilag

PowerOffice Go™ foretar en overordnet sortering av alle innkomne bilag og gir Kunden forslag til kontering basert på BigData teknologi. Kunden er likevel selv ansvarlig for å kontrollere og ivareta at bilagene blir behandlet korrekt.

6.3 Service/vedlikehold

PowerOffice jobber kontinuerlig med videreutvikling av sine tjenester for å forbedre produktene og for å tilfredsstille Kundenes krav til funksjonalitet og brukervennlighet. Kunden er innforstått med at dette vil kunne endre krav til Kundens software og hardware, og at rutiner omkring oppdatering kan endre seg. Dersom ny programversjon krever oppgradering av utstyr skal PowerOffice, i den grad det er mulig, gi fulle opplysninger om dette når den nye versjonen foreligger.

PowerOffice kan foreta endringer og oppdateringer i PowerOffice Go™. Oppdateringer kan medføre redusert funksjonalitet og/eller begrenset tilgang til PowerOffice Go™. PowerOffice skal så langt det er mulig foreta endringer og oppdateringer på tidspunkter som er til minst mulig belastning for Kunden. Planlagt arbeid utenfor disse tidspunkter skal bare foretas i den utstrekning det er helt nødvendig, og varsles per mail eller gjennom PowerOffice Go™.

7. Lagring, bruk og tilgjengeliggjøring av Data

7.1 Kundens oppbevaringsplikt for regnskapsmateriale

PowerOffice vil, så lenge Avtalen løper, oppbevare alle av Kundens Data, herunder regnskapsmateriale som er lastet opp til og produsert i PowerOffice Go™ på betryggende måte iht. det til enhver tid gjeldende regelverk. Kunden er pålagt plikt til oppbevaring av Regnskapsmateriale iht. bokføringsloven. Så lenge regnskapslovgivningen gir lagringsplikt for Kunden eller Sluttkunden, kan PowerOffice oppbevare Kundens Data.

PowerOffice har avtaler med underleverandører som sikrer lagringsplass med sedvanlig nivå av sikkerhet og driftskvalitet. PowerOffice har intet ansvar for at Kundens Data har en kvalitet og et omfang som oppfyller lovpålagte plikter for oppbevaring av regnskapsmateriale.

Dersom Kunden ønsker å avslutte PowerOffice Go™, men fortsette oppbevaring av regnskapsmateriale hos PowerOffice, kan Kunden inngå avtale om arkivering iht. egen avtale. Priser for arkivering følger av den til enhver tid gjeldende prisliste. Arkiveringstjenestene innebærer at Kunden kan opprettholde en lesertilgang, men hvor redigeringsmuligheter er fjernet.

7.2 It-sikkerhet og personvernsikkerhet

Partene skal foreta egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak så langt det anses hensiktsmessig og nødvendig ved bruk av Regnskapssystemet og ved behandling av personopplysninger. Kunden kan henvende seg til PowerOffice ved spørsmål om hvordan PowerOffice oppfyller sine plikter for it- og personvernsikkerheten. For generell informasjon om hvordan PowerOffice behandler og oppbevarer personopplysninger, vises det til PowerOffices personvernerklæring samt informasjon på nettsiden www.poweroffice.no/gdpr

Dersom Partene gjennom sitt planlagte ettersyn av personvernsikkerheten eller for øvrig på annen måte oppdager brudd på personvernsikkerheten skal Partene varsle den annen Part uten ugrunnet opphold. Oppdages brudd på personvernsikkerhet har Kunden med utgangspunkt i personopplysningsloven ansvar for å varsle til Datatilsynet og de(n) registrerte dersom slik varsling er påkrevd. PowerOffice kan påta seg ansvaret for å gi pliktig varsling dersom dette blir eksplisitt avtalt mellom Partene i det konkrete tilfelle.

For å oppfylle kravene til it- og personvernsikkerheten i PowerOffice Go™ kan PowerOffice stille krav og komme med anbefalinger om bruken av PowerOffice Go™, tilknytningsutstyr eller lignende.  Dette fratar likevel ikke Kunden eget ansvar for å sikre en tilstrekkelig it- og personvernsikkerhet.

7.3 PowerOffice behandling av Kundens personopplysninger

Kundens Data som er lastet opp eller genererer i PowerOffice Go™, kan inneholder personopplysninger. PowerOffice behandling av personopplysninger på vegne av Kunden skjer med den hensikt å oppfylle avtalen og PowerOffice’ forpliktelser etter denne med Kunden. Herunder vil PowerOffice kunne behandle personopplysninger ved oppbevaring av Kundens Data, generering av rapporter basert på Kundens Data eller for å oppfylle andre avtaleforpliktelser med Kunden som følger av Tjenestevilkårene.

PowerOffice vil også benytte Kundens personopplysninger for kommunikasjonshensikter. PowerOffice vil kun behandle personopplysninger på vegne av Kunden i henhold til avtale mellom Partene eller dokumenterbar instruks fra Kunden.

PowerOffice skal, innen rammen av Tjenestevilkårene, etter beste evne bistå Kunden å oppfylle sine forpliktelser etter personvernlovgivningen.

7.4 Utlevering av Kundens Data og bruk av underleverandører

PowerOffice har til enhver tid rett til å benytte underleverandører til å oppfylle sine forpliktelser etter Tjenestevilkårene. En oppdatert oversikt over alle underleverandører som PowerOffice benytter hvor underleverandøren kan ha adgang til personopplysninger i tilknytning til Tjenestevilkårene, vil ligge tilgjengelig i PowerOffice Go™. PowerOffice vil varsle Kunden dersom det benyttes nye underleverandører som Kunden ikke er gjort kjent med tidligere.

PowerOffice vil kun dele Kundens Data med tredjepersoner i den utstrekning det er nødvendig for oppfyllelse av Avtalen. Dette omfatter eksempelvis informasjonsutveksling med bank

PowerOffice vil utlevere data, herunder personopplysninger, til offentlige myndigheter i den utstrekning PowerOffice er pålagt ved lov, dom eller annet pålegg å gjøre dette.

Partene som får kjennskap til konfidensielle opplysninger, personopplysninger eller andre opplysninger som det bør bevares taushet om i tilknytning til denne Avtale, skal pålegges taushetsplikt. Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med dette punktet. Ansatte og andre som fratres sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet også etter fratredelse om forhold som nevnt over. Denne bestemmelsen gjelder også etter Avtalens opphør.

7.5 Kundebase

PowerOffice fører en kundebase med opplysninger om Kunden, herunder generelle opplysninger om og statistikk for Kundens bruk av PowerOffice Go™. Formålet med kundebasen er å videreutvikle de tjenester som leveres og å optimalisere tjenestene i forhold til Kundenes behov. Kundebasen vil ikke tilgjengeliggjøres for andre enn PowerOffice og dennes underleverandører.

8. KONFIDENSIALITET og taushetsplikt

Informasjon som Partene blir kjent med i forbindelse med denne Avtale og gjennomføringen av Tjenestevilkårene skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av Partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører fem (5) år etter Leveransen er godkjent eller på annen måte avsluttet, med mindre annet følger av lov eller forskrift.

9. Varsling

Alle varsler som PowerOffice plikter å gi iht. Tjenestevilkårene, kan gis integrert i PowerOffice Go™. Varsel om opphør av Avtale etter stengt tilgang, samt varsel om utlevering og/eller sletting av regnskapsmateriale etter opphør av avtale, kan fremsettes til Kundens postadresse slik denne til enhver tid er registrert i Foretaksregisteret.

Alle varsler som Kunden plikter å gi iht. Avtalen, kan fremsettes skriftlig til PowerOffices postadresse slik denne til enhver tid er registrert i Foretaksregisteret. Varsel kan også gis per mail til firmapost@poweroffice.no

10. Opphavsrett

PowerOffice forbeholder seg opphavsretten samt andre Immaterielle rettigheter knyttet til PowerOffice Go™, med mindre annet er uttrykkelig bestemt i denne Avtale. Blant annet kan Kunden ikke:

  • selge, videreselge, leie eller lease ut PowerOffice Go™
  • bruke PowerOffice Go™ til å lagre eller sende krenkende, uønsket markedsføring per e-post, injurierende eller på annen måte støtende, ulovlig eller krenkende materiale, eller til å lagre eller overføre materiale i som krenker tredjeparts rettigheter
  • forstyrre eller avbryte integriteten i eller funksjonaliteten i PowerOffice Go™, inkludert, men ikke begrenset til opplasting eller distribuering på noen måte av filer som inneholder virus eller ødelagte filer som kan skade driften av PowerOffice Go™;
  • forsøke å få uautorisert tilgang til PowerOffice Go™ eller tilhørende systemer eller nettverk
  • foreta omvendt utvikling av PowerOffice Go™, herunder dekompilering
  • få tilgang til PowerOffice Go™ for å bygge en konkurransedyktig tjeneste eller produkt, eller kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale

Opphavsretten omfatter ikke Kundens data.

11. Mislighold

11.1 Varslingsplikt

Kunden må varsle om feil, mangler og tap straks og senest innen 14 dager etter at han blir klar over forholdene. Dersom det ikke reklameres innen fristen, mister Kunden sin rett til å gjøre eventuelle misligholdsbeføyelser gjeldende.

11.2 Kundens betalingsmislighold

Hvis programkostnaden ikke kan trekkes fra kredittkortet på grunn av kredittgrenser eller annet, eller hvis andre betalingsmetoder ikke kan benyttes på grunn av manglende dekning, må Kunden betale kostnaden umiddelbart og senest 14 – fjorten – dager etter at skriftlig krav er fremsatt, med tillegg av merkostnader og den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente slik den fremkommer av prisliste.

Dersom kunden ikke betaler innen utløpet av fristen etter slikt krav, har PowerOffice rett til å stenge Kundens tilgang til PowerOffice Go™. Tilgangen åpnes igjen når betaling er mottatt, dog slik at Kunden må påregne 2-3 dagers forsinkelse fra betaling finner sted. Ved vedvarende eller gjentatt betalingsmislighold har PowerOffice rett til å heve avtalen.

11.3 Misbruk av PowerOffice Go™

Dersom Kunden gjennom sine tilganger benytter PowerOffice Go™ på en måte som strider mot lov, til informasjonsinnhenting i strid med opphavsrettigheter, eller på annen måte illojalt utnytter sine tilganger på en måte som kan skade PowerOffice, eller vesentlig bryter med Tjenestevilkårene, kan PowerOffice med umiddelbar virkning stenge tilgangen for den aktuelle brukeren og/eller Kunden.

12. Ansvarsbegrensning

12.1 Generelt

PowerOffice skal treffe alle rimelige tiltak, tekniske, fysiske og administrative for å til enhver tid yte en best mulig tjeneste, men kan ikke gi noen garanti for at PowerOffice Go™ til enhver tid er fullstendig fri for feil. Med unntak av de uttrykkelige garantier som er gitt i denne Avtale, leveres PowerOffice Go™ «som det er».

PowerOffice er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for Kundens indirekte tap, konsekvenstap eller andre skader, herunder tap av data eller kunder, forretningsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste, krav om betaling av skatter eller avgifter, mv. PowerOffice sitt erstatningsansvar er under alle omstendigheter oppad begrenset til et beløp tilsvarende ett års vederlag i henhold til denne avtale.

Ovenstående ansvarsbegrensninger gjelder ikke dersom skade eller ødeleggelse er voldt ved forsett eller grov uaktsomhet, eller som følge av brudd på tilsikret egenskap. Som tilsikret egenskap anses blant annet at rutiner for datasikkerhet og datalagring som må anses som vanlig god bransjeløsning for virksomhetskritisk informasjon, blir fulgt.

12.2 Kundens bruk

PowerOffice er ikke ansvarlig for Kundens bruk av PowerOffice Go™ som skjer på Kundens eget ansvar.

Det er Kundens ansvar å kartlegge virksomhetens behov og bygge opp sine it-systemer med den funksjonalitet som virksomheten krever. PowerOffice er ikke ansvarlig for at PowerOffice Go™ er kompatibelt med Kundens øvrige it-systemer og utstyr. Kunden er selv ansvarlig for å etablere og opprettholde tilfredsstillende it-sikkerhet. PowerOffice kan ikke holdes ansvarlig for økonomisk tap som oppstår som følge av bruk av PowerOffice Go™.

PowerOffice er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil hos Kunden eller på Kundens side. PowerOffice er heller ikke ansvarlig for tap som følge av at Kunden eller brukere hos Kunden har gitt andre personer tilgang til PowerOffice Go™.

13. Varighet og oppsigelse

Avtalen løper til den blir sagt opp av en av Partene. Hver av Partene kan si opp avtalen med 1 – en – måneds varsel Oppsigelse gjøres i systemet av administrator.

PowerOffice stiller Kundens Data tilgjengelig for overføring til annet lagringssted inntil 3 måned etter avtalens opphør. Dersom det ikke er inngått avtale om fortsatt oppbevaring av regnskapsmateriell, vil Kundens data deretter slettes.

14. Endringer

PowerOffice kan endre Avtalen når det anses nødvendig. Når Avtalen er endret, vil Kunden få varsel om det, og vil ved første gangs pålogging etter at Avtalen er endret får beskjed om å akseptere endringene.

Endringene vil få virkning fra det tidspunkt ny versjon av Avtalen er akseptert. Etter endring av Avtalen kan PowerOffice Go™ ikke tas i bruk før endringene er akseptert. Hvis endring av Avtalen ikke blir akseptert innen 1 – én – måned etter at Kunden har fått melding om at ny avtale er tilgjengelig, anses den manglende aksept som en oppsigelse av avtaleforholdet iht. punkt 17.

Ved endringer i priser vil ny prisliste bli tilgjengeliggjort i PowerOffice Go™ og på PowerOffices hjemmesider.

15. Lovvalg og verneting

Eventuelle tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom en minnelig løsning ikke oppnås, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler i Norge, med Salten tingrett som verneting i første instans.

16. Definisjoner

I avtalen benyttes følgende definisjoner:

Administrator Personlig brukertilgang for Kunden med administratorrettigheter
App Applikasjon som lastes ned til Kundens brukerutstyr
Avtalen Avtalen som gir tilgang til Regnskapssystemet med alle tilhørende tjenester, og regulerer forholdet mellom Kunden og Leverandøren slik det fremgår av Tjenestevilkårene
Behandling av personopplysninger enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter,
Bruker(ene) Personlig(e) bruker(e) i Kundens virksomhet
Data Alt innhold som lastes opp til eller genereres i Regnskapssystemet, herunder men ikke begrenset til bilag og andre dokumenter, regnskapsrapporter, kunde- og brukerinformasjon, tekst og beskjeder, lydfiler, bildefiler og videoer
Dataansvarlig Kunden
Databehandler Leverandøren
Immaterielle rettigheter Immaterielle rettigheter omfatter, men er ikke begrenset til, opphavsretter, patenter, varemerker, merkenavn, design og produktdesign, kildekoder, databaser, arbeidsflytprosesser, brukergrensesnitt, forretningsplaner og know-how, uavhengig av om rettigheten er registrert eller ikke. All dokumentasjon, inkludert brukermanualer, bruksanvisninger og ande skriftlige, elektroniske eller ikke-elektroniske beskrivelser av hvordan PowerOffice Go™ er satt opp og brukt regnes som en del av PowerOffice Go™ og er underlagt de samme restriksjoner.
Kunden Den juridiske enheten som er angitt med navn og organisasjonsnummer ved bestilling av PowerOffice Go™
Leverandøren PowerOffice AS (org.nr. 980 386 465). Adresse:Torvgata 2, Postboks 404, 8001 Bodø. Tlf 755 00 670
Oppdragsavtalen Avtale for regnskapsføreroppdrag mellom Sluttkunden og Partneren, eventuelt med annen autorisert regnskapsfører
Part(ene) Kunden og/eller Leverandøren slik det fremgår av sammenhengen
Personopplysninger opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson
PowerOffice Partner Kunde som skal benytte Regnskapssystemet i ervervsmessig regnskapsførsel for andre fysiske eller juridiske personer.
Prøveperioden Kostnadsfri prøveperiode, herunder både fastpris og stykkpris, 30 dager etter første gangs etablering av tilgang
Regnskapsmateriale Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale iht. bokføringsloven § 13
Regnskapssystemet Det skybaserte regnskapssystemet PowerOffice Go™
Sluttkunde Kunde som inngår avtale om PowerOffice Go™ gjennom en PowerOffice Partner, og hvor PowerOffice Partneren bistår denne i regnskapsføring.
Tjenestevilkårene Vilkårene for bruk av PowerOffice Go™